Nyheter

12.08.2019

11. oktober 2019, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Om oss

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS - Radiumhospitalet

Bakgrunn:

Seks sykepleiere og to fysioterapeuter fra DNR deltok på EMSOS i Trieste, Italia i mai 2005. I løpet av turen ble det mange faglige diskusjoner, og vi var alle enige om at det finnes et behov av å få til et godt fungerende samarbeid på tvers av poster og avdelinger i forhold til pasienter med sarkom. Vi valgte derfor å starte en gruppe ved OUS-Radiumhospitalet for å arbeide videre med dette.

Definisjon av gruppen:

Personalet ved OUS-Radiumhospitalet som arbeider i direkte pleie/omsorg til pasienter med mistanke om sarkom eller i behandling og oppfølging for sarkom. Sykepleiere, hjelpepleiere og fysioterapeuter.

Hensikt:

 Pleiepesonell:

- Bedre kontakt mellom avdelingene.
- Lære mer om hverandres arbeidsoppgaver.
- Markedsføre vårt tilbud til pleiepersonell i resten av Norge og Skandinavia.
Pasientansvarlig sykepleier (PAS) på alle enheter knyttet til pasienter med sarkom arbeider mot felles mål.
- Pleiepersonell i større grad kan bruke hverandre og samarbeide bedre på tvers av avdelingene om den enkelte pasient.
- Felles opplegg for omsorg og pleie til sarkom pasienter.
- Følge med og bidra til ny kunnskap om sarkompasienter.
- Bidra til økt trivsel i vårt daglige arbeid.
- Se nye utfordringer i fremtidens sarkom arbeid.

 Pasient/pårørende:

- Opplever trygghet/tillit på tvers av avdelinger.
- Den enkelte opplever felles mål og kontinuitet for hele oppholdet uavhengig av hvor i systemet pasienten til enhver tid befinner seg.     
- Opplever å komme til et spesialistsykehus også i pleie omsorg for pasienter med sarkom.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studenter/hospitanter/nyansatte:

- Lære mest mulig i den tiden de har til rådighet.
- Felles opplegg på tvers av avdelinger.
- Markedsføre et godt opplegg som er overførbart til andre diagnoser og omsorgsnivåer.
- Bidra til økt forståelse for pleie omsorg til pasienter med sarkom.
- Bidra til økt forståelse for våre grunnleggende verdier med fokus på barmhjertighet, selvbestemmelse, verdighet og respekt.